Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję

+48 22 851 01 66

info@annalotan.pl

pn–pt 9:00–17:00

50 lat tradycji w tworzeniu bio-kosmetyków profesjonalnych

Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ANNALOTAN.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.annalotan.pl

 

I. DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Studio Design Diana Kosareva Sp. K. prowadząca działalność pod adresem: ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 782-22-57-154, REGON 634408894, tel. kontaktowy: +48 22 851 01 66, +48 507 123 400od pn. do pt. w godzinach 9:00-17:00,z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@annalotan.pl;  
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.annalotan.pl;
 3. Miejsce odbioru – lokal zlokalizowany pod adresem: ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
 1. Towar lub Towary – kosmetyki tj. produkty do pielęgnacji, maski, koncentraty i inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 2. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego i ewentualnych kosztów usług dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego;
 3. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 4. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;
 5. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.; 
 6. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 7. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 10. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 

 1. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.   

 

 1. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.annalotan.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:          
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;           
  b. dostęp do Internetu;           
  c. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;     
  d. aktywne konto e-mail.

 

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT na stronie www Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi „Zapytania o Towar”, „Poleć znajomemu”, „Zgłoś błąd” oraz udostępnianiu usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Usługa „Zapytania o Towar” polega umożliwieniu Użytkownikowi wysłania za pomocą formularza udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego  swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu w celu uzyskania informacji o Towarach prezentowanych w Sklepie internetowym, właściwościach Towarów, czy też doborze właściwego Towaru dla Użytkownika. Sprzedający oddzwania na wskazany przez Użytkownika nr telefonu lub odpowiada drogą mailową na wskazany adres, najpóźniej w ciągu 48h od przesłania zapytania przez Użytkownika.

 

 1. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego.

 

 1. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu na stronie www Sklepu internetowego. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 

 1. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub też wpisze adres email w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego. Z chwilą dodania adresu email do listy subskrybentów newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:    
  a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, 
  b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego. 

 

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,             
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,  
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,   
  d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,         
  e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.   

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytania o Towar”, „Poleć znajomemu”, czy „Zgłoś błąd”, a rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z tych usług.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera, wybrać opcję wypisz się po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego lub skontaktować się ze Sprzedającym.

 

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

IV.  ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

 

 1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności, a także do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany.

 

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających  innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

 

 1. Użytkownik podczas procesu rejestracji może wskazać, iż jest profesjonalistą tj. kosmetyką, dermatologiem, kosmetologiem i/lub prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych, kosmetologicznych czy praktykę lekarską dermatologiczną. Sprzedający dokonuje weryfikacji danych wskazanych w procesie rejestracji przez takiego Użytkownika w ciągu 24h od momentu zarejestrowania Konta Zamawiającego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zweryfikowani Zamawiający posiadający Konto Zamawiającego profesjonalisty, po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego mogą dokonać Zamówienia Towarów z uwzględnieniem Cen hurtowych. 

 

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

     

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 2. b.      następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Realizuj  zamówienie”,
 3. o ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, wprowadzenie danych osobowych, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
 4. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów i metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag, komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
 5. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Sprzedającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Zamawiającemu e-mailem przez Sprzedającego. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.  

      

 1. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
 2. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem;
 3. przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego PayPal lub PayU;
 4. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru.

 

 1. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamawiający powinien dokonać płatności, o ile wybrał jako sposób płatności przedpłatę na konto Sprzedającego.

 

 1. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym Zamówienie. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.

 

 1. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

 

 1. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 

 1. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym, jednakże w razie odbioru z Miejsca odbioru możliwa jest tylko płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia.

 

 1. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą odpowiednio:

 

Rodzaj płatności

Koszt dostawy brutto

Przesyłka kurierska płatna z góry  

16 PLN

Przedpłata kurierska- płatne przy odbiorze

21 PLN

Odbiór osobisty z Miejsca odbioru

0 PLN

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 7. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Koszty dostawy każdorazowo zależą od wartości Zamówienia oraz sposobu metody dostawy Towarów do Zamawiającego, koszty te są podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia.  Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

 

 1. Zamówienia na kwotę powyżej 400 zł brutto realizowane są przesyłką kurierską na koszt Sprzedającego.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy Zamówienia.

 

 1. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 

 1. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych, maksymalnie w ciągu 30 dni (w zależności od wybranej przez Zamawiającego metody dostawy),  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej. 

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

           

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.     

 

 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.   

 

 1. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.        W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura imienna, bądź faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 

 VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:      

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Studio Design Diana Kosareva Sp. K., ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa, e-mail:  sklep@annalotan.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

 1. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Studio Design Diana Kosareva Sp. K. ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 

 1. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

 1. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8.  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

VIII. REKLAMACJE:

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@annalotan.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Studio Design Diana Kosareva Sp. K., ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa.

 

 1. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii faktury).

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

 1. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też Państwowej Inspekcji Handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

VIII. DANE OSOBOWE:

 

 1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

 1. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

 

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

 

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

 

 1. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.      

 

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT/faktury imiennej

 

 

Studio Design Diana Kosareva Sp. K.

ul. Sielecka 39/4, 00-738 Warszawa

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.annalotan.pl”

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Umowa sprzedaży została zawarta z Studio Design Diana Kosareva Sp. K.  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Design Diana Kosareva Sp. K. w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

 

 
 
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 

 

 

 

 [i] NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Lista plików do pobrania

Zamawiając na Naszych stronach partnerskich: www.vedaramedical.com oraz www.vedara.pl
za przesyłkę płacisz TYLKO RAZ!

Strony partnerskie